סימניות

משחק ףנחתמ הנותח תוקורסת באינטרנט

                                  Minion Wedding Hairstyles קחשמ

ףנחתמ הנותח תוקורסת (Minion Wedding Hairstyles ):

.הנותח תגיגחויהי םה יכ ,יתימא גחוישכע םישוע םאה .תיטנגלאה התומד תא תרטעמשתירוקמ תקורסת םע אובל קר ראשנ אוה ,תראופמ הלכ תלמשלע .הלש תוירוקמה תוניבשושהלרכזיתש הדלי תירוקמ תרופסתלבשוחוךלש ןורשכה רעיש בצעמ גצ .רעישב לופיטל םידחוימ םילכב שומיש ידי לע רפע לש יקנ רעיש ,עולק רעיש םע ימומרעב
" "