סימניות

משחק בכור גופסבוב באינטרנט

                                  Spongebob Rider קחשמ

בכור גופסבוב (Spongebob Rider ):

.םהומכ םי ןוסוס תויח שי לבא ,סוס םוטוב יניקיב אל לבא ,סוס לע בכרל דומלל םלח ךו .יארפה רוציה תא ןסרל ידכ וז תונמדזה לצנל טילחה רוביג .ותדלומ ריעב גופסה לש םירחא םיבשות יגומלא ,םיה ידופיק תא םינפה אל ,תועבטמ ףוסא .רבכע - לוהינ
" "