סימניות

משחק גופס באינטרנט

                                  Spongesue קחשמ

גופס (Spongesue):

.תדחוימ הרוחב הצורו ידמ ןררב אוה ,הרבח ול ןיא אוה גופסה בוב .תוניחבה לכמ ול םימיאתמ רשא ,תילאידיא הרבח לש הנומתה תא ורובע רוציל רוביגה תרז .ריחס אלה גופס ראשית דימת איה ,םדאה - רקיעה םע ליחתהלו ,וס הל אורקל ואוב Pofantaziruet התלמש חכשת לאו ,דמחנ בידא ,יטנגיליטניא קוניתה תא איבהל יפוא תוגו
" "