סימניות

משחק 2 ידנא לש ףלוגה באינטרנט

                                  Andy's Golf 2 קחשמ

2 ידנא לש ףלוגה (Andy's Golf 2 ):

.ועבקנש םישדח םיאיש ףלוג ידכ תונמדזהה תא ךל ןתונ אוהו ,בוש ךתיא קחשל בהא ידנא .םייתש רתויה לכל וא תחא הכמב רוחל רודכה תא עיקבהל לוכי ןויסינה תא שי יאדווב הת .בוט לזמ - בושח ביכרמ תיגול הבישח ,תוזירז ,זירז - ךליבשב רכוז התא םיקוח .חצנל רבכעה םע ךשמה
" "