סימניות

משחק Laps ינבצעו באינטרנט

                                  Furious Laps קחשמ

Laps ינבצעו (Furious Laps ):

.םוסחמה תא ץורפל הניאו תוניפל םיאתהל תידיימ הבוגת תושרוד הבר תוריהמב ,תולולת ת .ריהמו קיודמ ךלש תודוקפל תייצל ץורימ תינוכמ תמירגב ,בשחמו דיינ רישכמב הגיהנה י .רתוי תובוט תואצות ,בוש ליחתהל ,תודוקנ ףוסאל
" "