סימניות

משחק םייניב ימי ינחמ באינטרנט

                                  Dodge ball Medieval קחשמ

םייניב ימי ינחמ (Dodge ball Medieval ):

.םיבוהצ םישיבג לש רידנ ץבקמ אוצמל חילצה אוהו ,תורצוא דיצ ךישמה טיינ ץימא .םיחתותמ ןוסחאה תיתפוקתה הזגפהה איה הרצה .םהיכרד םע חורבל לוכי אל אוה םא ,רוביגה קיזהל הלולע איהו ,עקרקה ינפ לעמ ךומנ ס .הפקתמ תחת לופיל אל ןח ינבא לש םומיסקמ ףוסאל תומדה הרזע .ריבא ופע םימויאה ונממ תחקל שארמ םיצח להנ
" "