סימניות

משחק רפוס תואקתפרה ירוביג באינטרנט

                                  Heroes in super action adventure קחשמ

רפוס תואקתפרה ירוביג (Heroes in super action adventure ):

.ותוא סורהל ןכומה ביואה אבצ יפלכ וסט דיימ םה ,הנשי אל איה לעה הרוביגה הצובקה ך .רסירת יבירי תא הווש אוה םהמ דחא לכ לבא ,טועימב םה ,םיצימאה םיניגמה רוזעל ךירצ .אפרלו קשנ ,ירושיכ תא רפשל ידכ ,םיבכוכו תועבטמ ףוסאל ,ףועל ,תוריל
" "