סימניות

משחק גניקיו ףלוא באינטרנט

                                  Olaf The Viking קחשמ

גניקיו ףלוא (Olaf The Viking ):

.הדליל תתל המ ול ןיאש ומצעל ףסונבו ,ינע אוה לבא ,ותבוהא הדליהנורב בלב עיצהל הצ .םיאופקה םיעלסה לע םירזופמ בהז תועבטמ ובש אופקה קמעה לא תכלל טילחה רוביג .חרק תייבוק ךופהי הז תרחא ,םירק םימ ךותל תומדה תא טמש אל ,חרק ישוג לע ץפוק ,םת
" "