סימניות

משחק ךלש תינוכמה תא תונחהל באינטרנט

                                  Park Your Car קחשמ

ךלש תינוכמה תא תונחהל (Park Your Car ):

.בכרל יעוצקמ תורש םע ךופה .םילושכמ לכ עונמל ,עוגפל ילבמ םכלש תינוכמה תא תונחהל .הינח םוקמ לכ רובע ןמז תלבגמ תמייק ןכש ,רשפאה לככ רהמ הז תא תושעלו ,םג ומכ ,תי .םלועב בוט יכה בכור התאש חיכוהלו ,םירבח םע תורחתהל ,תומושרה לכ תא הכי .םייבויח תושגר הברה היהת התא הזה קחשמה ירחא !םישדח םיאיש לא המידק
" "