סימניות

משחק Park 2 ןמזה עיגה באינטרנט

                                  Time to Park 2 קחשמ

Park 2 ןמזה עיגה (Time to Park 2 ):

.רתויב ינרדומה בכרה ילכ לע בכרל לכות ,ןולמה לש שיבכה דיל הינח בויא .ןוכנה ןוינחב הנומט היעבה לבא .תרדוסמ הרוצב ותוא תונחהלו תינוכמה תא םישל הפיא םוקמ אוצמל ,הגהה ירוחאמ לבק .דיספהל דימו ,בכרל קזנ םרוגה םא .תוכרדמ תעגל אלו םישק םילושכמ עונמל תנמ לע הגיהנ ירושיכ תא לבק .המישמה תא םילשהל ןתינש םעפב דומעלו דדומתהל אל ידכ ,ךלהמ לכ רופסל םיכירצ ונחנא
" "