סימניות

משחק תורוכ תוציפק באינטרנט

                                  Jumping Miner קחשמ

תורוכ תוציפק (Jumping Miner ):

.בהז יליטמ תומרופטלפ לע םיחנומ םישיבג ףוסאל ןמזב ץופקל ידכ הרכמה ךותמ וצפקי ,ך .םוניהיגל עצבלו Prospector ספת אוה ,םודא דש הכחמ םש ,הגרדמה לע םילפונ אל לבא ,
" "