סימניות

משחק כובע קש סמוראי באינטרנט

                                  Straw hat samurai קחשמ

כובע קש סמוראי (Straw hat samurai):

!תונטק תוכיתח לש םוצע רפסמ לע וברח םע םתוא םיכתוחו ,ביוא ילייח לש לודג להק דומ !יארומסה לש ומש תא שייבמ אל ,ךלש תונמזהה יולת היהי הז לבא ,תוברקו תוברק תויורש
" "