סימניות

משחק הטטק הגמ הטטק באינטרנט

                                  Stickman Fighter Mega Brawl קחשמ

הטטק הגמ הטטק (Stickman Fighter Mega Brawl):

.יתימא םחולל רוזעלו שוגפל ולכות Stickman Fighter Mega Brawl קחשמ .היה אל אוה םא םג םחליהל הביס אצומ היה אוה ,וייח איה הטטק .רחא עבצב לקמ ישנא - םייתימא םידגנתמ לומ דדומתהל ךרטצי אוה עגרכ .תורישי תויושתכתהל ועיגה אל םה הכ דע ךא ,ןמז הברה ביואב ויה םה .םיילגרבו םיפורגאב טושפ הרזחב םחליהל ךרוצ היהי הלחתהבו ,הנימיו ה .ןושארל ךופהי ילאנבה אטאטמהו קשנ ילכ לש םינוש םיגוסב שמתשהל תונמ .ינלטק קשנל ךופהי הז ותונמוימב שומישה םע ךא
" "