סימניות

משחק ךובמה רנאר באינטרנט

                                  Mage Runner קחשמ

ךובמה רנאר (Mage Runner):

.תוחכשנה ויתואקתפרה תא ךתיא קולחל לוכי אוה יכ ,םייבויח תושגר הברה ךל איבת לודג .שיבכל האיצי ססהמ וניא אוהו עודי אל םדא ידי לע ףטחנ רשא ,ךשוח לש עבוכ אוצמל בי .םסוקה לש העונתה ענומה ,קנע רודנוק לע אב הז יכ ,תנכוסמ דואמ איה ולש הקתפרהה .בהז תועבטמו םינינפ לש הנוכנה תומכה תא ףוסאל ךרדבו תוערה רופיצ תא ףודהל ידכ רו
" "