סימניות

משחק ךּורָּכ באינטרנט

                                  BOUND קחשמ

ךּורָּכ (BOUND):

.םזילמינימ ןונגסב ןנגוסמ ךא עונצ קשממ עיצמ BOUND קחשמה .םינפב ףעש ןטק רודכ םע לוגיע קר הז .לגעמה ףקיה ביבס ןטק עטק תרבעהו ךסמה לע הציחל ידי לע וינפל לובג .טלמיהל םהמ עונמלו םלומ עיפוהל הרזגל וחינה ,הצוחה ףועל הסנמ רודכ .תודוקנ רובצל - הטושפ הרטמ קחשמל .BOUND -ב תחא הדוקנב ךתוא הכזת לובגה םע תושגנתה לכ .ןורכיזב תיברמה םיסיוגמה תומכ תא רומשנ .בוש קחשל הצרתשכ רתוי רחואמ ותוא רפשל לכותש ךכ
" "