סימניות

משחק לוקה לש תודרשיה םר תיב באינטרנט

                                  The loud house Survival of the loudest קחשמ

לוקה לש תודרשיה םר תיב (The loud house Survival of the loudest):

.יתימא והובו והות אוה םירוהה תא רפוס אל ,םידלי רשע-דחא םיררוגתמ ובש תיבב .ףרוטמ ןגלב םישוע ,םירדחב םירהממ םינוש םיאליגב חונמ ירסח םידלי .קחשל םכתא םינימזמ ונא ובש ,לוקה לש תודרשיה םר תיב קחשמה םע הלעו הז תא לצנל ונ .לודגה תיבה יבחרב לויטל תאצל םיבר םירוביגה דחא רחב .בהז תועבטמ ףוסאל ידכ םירחא םינכוסמ םיטירפו תועתלמ לע הציחל ,םיטטושמ םיטובור ן .תשקה תועבטמ םה םיוסמ ךרע .רחא דחא לכמ רתוי םיעיבג ףוסאל תוסנל ,שופיחב טטושל םג ראשה ,ךלש תומדל ףסונב
" "