סימניות
ילש שעור תיב םיקחשמ

ילש שעור תיב םיקחשמ

.יתימא ןגלב המ ןיבהלו ,שעור ילש תיבה םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל הסנ ,ךלש תיבב ךכ ."L"תואב םיליחתמ לכה תומשו ,דחא דלי קרו תונב 10 שי דואל תחפשמב .םיריעצל םיגאוד םינקזהו ,תיבל רדס איבהל םיסנמ ,םמצע תא םיניכמ םה - םיצור םהש ה .םהלש תומוקמב רקשל אל םירבד ,ןמזה לכ זז םיטיהר ,קוסע דימת םהלש היטבמאה רדח .זילעו קיחצמ לבא ,תצק עגושמ תיב הז .ךישמהל זא ,ןאכ תושעל והשמ שי דימת לבא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ילש שעורה תיבה לפי קטגוריה:

!ילש שעור תיב םיקחשמ דואמ קיחצמ ,ןכבו

.םירגובמ לש רדסל תייצל היהי אל ןפואו םינפ םושב רשא ,ידוחיי ןתייצ דלי אל התא םא .הדחכה תנכסב םינימ ומכ םודאה רפסב םימושר תויהל םיכירצ םה ,הזה םלועב םה הלאכ םא

.ענמיהל ןתינ אל םינטק םיקזנ וליפא ,רתוי וא םידלי ינש שי םאו ,תיבב ןגלב רדסל תו .דחא דלי קרו ,םידלי 11 םע הלודג החפשמ וניימד וישכע ?גצומ .המיהדמ החפשממ קלח תויהל םג אלא ,ךיניע ומב הז לכ תא תוארל קר אל ילש שעור תיבה

.יתימא והובו והות ךותל תיבל םייחה תא םיכפוה ,םמצעל ורתונש ,םידלי

.לוק חרכהב הזו ,הקיסומל בישקהל והשימו ,ןושיל הצור והשימ .דובא רבד תא שפחמ ליעפ ,ןופלטב רבדמ ,דוקרל ,זכרתהל םהל םירשפאמ אל םירחא ,םירוע .תועש ךשמב הזה רדחב ראשיהל תישנה השלוחה תא םיעדוי םלוכו ,דחא היטבמא רדח קר ,םי

.םישנה תכלממב דיחיה ריעצה אוה ,רומאכ .עצוממ דלי אוהש ךכ ,רתוי תוריעצ השימחו ,ונממ תורגובמ תויחא שמחו

:סדואל תחפשמ תונב

:רתוי בורקמ הלאה םירנא'זה תא ריכהל ועייסי םה .ךילהתל םלוכ תא רבחל ךירצ התא זא ,ינשה דואמ הז שרדנ םיוסמ רבד םימעפל לבא .םמוקמב םירזופמה םיצפחה תא רדסל הסנמו ,רדסל יארחא שיגרמ אוה ,דיחיה ירבגה חוכה .ותוא םשייל ידכ םג אלא ,רבדה תא אוצמל ידכ קר אל המישמה תא ול ןתונ ,ךילהתב תויח

.תוקורי תוילולשב םיגזמתמ ,תיבב םיעיפומ םיבורקימו ,הטילש ללכמ אצוי בצמה םימעפל .םינכוסמ םירוזאב לפטלו ,יוטיח תיחפ תא סופתל ,הז הרקמב

.בהוא יכה אוה המ תפכא דחא לכלש ךכ ,דמחמ תויח םהיניב ץיפהל Laudov לש םידליל רוז .רתוי המוד התא היח וזיא הבושת לבקל ףוס ףוס ידכ תוטושפ תולאש המכ לע תונעל ,תאז .תונוש תואצות םע תובר םימעפ replayed ןתינ הקידבה תאו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more