סימניות
/ סקנאמפי

/ סקנאמפי'צהו ןיוולא םיקחשמ

.Saville בייד ,םהלש ילקיסומ inspirer ו ןיוולא ,ןומייס ,רודואית תא ריכהל ולכות .אלמ ךרואב הידמוק הרוטקירק רמוא ,הרק הז ךיאו ,תירלופופ קור תקהל ושענ םה .םהלש םוימויה יניינעב םירוביגל רוזעל ,םניחב קחשל םיעיצמ ונא .םידגב לע הסנמ ,םילזאפ רותפל ,טרופס קחשל ,םינוש םילכאמ ןיכהל םיניינועמ םה ,הקי .םירזופמ םירבדה תא הצוחה ןוימ ,רבעשל הארמה תא ריזחהל הסנמ ביידו ,םמצע ירחא ןגל .הצוחנ ךתרזעו ,לופיט קיפסמ שי
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים / סקנאמפי'צהו ןיוולא לפי קטגוריה:

!סקנאמפי'צ תאו ןיוולא קחשמה תא םישגופ ונא

.שדח היצמינא הידמוק הרצי םירבחמה ,60- ה תונשב לוכיבכ ירלופופ ,קו .הריירק לכמ רתוי הברה םיבושח החפשמ יכרעו שונא יסחי יכ תוארהל היה .תוילקיסומ תוריצי ןידע רומוהב לבותמ היה הלילעה ,רתוי ןיינעמ היה .תויעב רותפל םהל רוזעל ,םירוביגה םע קחשל ךישמהל םילוכי םינקחש םה

.ותיא הזוחה תא הרבשו ,תיראלופופ היהת הקלחמה דחא םויש הווקת לכ דב .רובשל לזמ אל םא ,וינפל םיבר ומכ ,תוינומלא ךותל עוקש בייד היהי ה

.םיצמאמ קר ויה תונטקה תויחהש ינפמ ,דחוימב רשואמ היה אל אוה ,םירב .בוש וילא ךייח לזמהש ןיבה אוהו ,יאקיסומה לש וירישמ דחא ורש םה וה

.רישב עמשנ הז ךיא וניימד וישכע ?ןוכנ ,רדהנ .טלחומ גנועל אב בייד זא .םימישרת לש ןוילעה קלחה תא ספת אוה יכ חלצומ ךכ לכ תויהל ךפה אוהו

.םישתומ םיבבשה תא השעש המ ,םימואנ לש דואמ ףופצ םינמז חול השע אוה .הליבשב םיכרענ םיטרצנוקה לכ וישכעו ,המרגונופב ןיחבי אל דחא ףאש ט

.ראוני דוס תא םיפשוח ,וכישמה רישהו הקיסומה קר ,וילא המבה ןמ ורהי .םוקמב םיעוצעצ םיריאשמו ,םיחרוב םה לבא ,בולכב םינטקה םינקחשה תא .תויחל תולוכי אל תויחה םהידעלבש ,סדנוק ישעמ רובע היה אל הז םא בו

:ךל ןיתממ .םיקיחצמ תולוקב םימסרכמ השולשמ ןיוולאו ןומייס ,רודואית תא שוגפ

.םירועיש הברה ךל ויהי ,טקשב םיבשוי אל םעפ ףא םהש ןוויכמ .םידגב שובלל םיסנמו םיבוהא םיקוניפ םיניכמ ,םיישלגמו דרובונס לע ה .שורדה רבדה תא אוצמל ןתינ אלו ,סואכל תיבה ךפוה םהלש שוביכה ךלהמב .רזפתמ היה בבוש בבוש ה' רבחה יכ םירבד לש המירעב ךירצ אוהש םיצפחה

.ישומיש והשמ תושעל ,והשמ דומלל הצור התא ,רפתשמ ךלש חורה בצמ ךיא .תמלשומ איה תיתימאה תונמוימה ךיא הז יכ ,בוש הסנ לבא ,דרטומ תויהל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more