סימניות
םיקחשמ

םיקחשמ

?םתוא רותפל ךיא םיעדויו הבהא םילזאפ .הנהנ התא Wayne םניח םינווקמ םיקחשמ קחשל זאו .ןמזה לכ והשמ הרוק ובש ,דואמ רזומ תיבב םירג ,קרוי וינמ ,ןילרס ,ה .םתוא ףוקתל ולחה םירחא םינכוסמ םיאשונו תו'גנינ ,הרוקש המל הביסה .ינרדומ רזייל קשנ םע םישומח לגרמ טובור והז יכ ררבתהל טלחהב לוכי .םיקחש דרוג יבשות לש שוכר לש םתומלעיה תא רוקחל וא ךלש ןורכיזה תב
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןייו לפי קטגוריה:

Games

ןבומ אלו ירותסמ לע ןייו .יקנ לכה אל ,םייח םה ובש תיבב יכ וטילחהש םירוחב ינש לע תימוק הקת .ןירותסמ ומכ הארנ הז הניפ לכ ירוחאמ וישכעו ,ססות םירוענ ןוימד קי ?תיבב הרוק תמאב רזומ והשמו ,רשע ינב םידלי לש האצמה אל הז ילוא לב .הז תא ןיבהל רוזעל ןייו םיקחשמ .2015 תנשב ,רמולכ ,הנש רובעכ האצי הרוטקירקה ,תיסורב
.רעפה תא אלמל ךירצ התא ,ןיידע הז תא תיאר אל םאו

?קרוי וינל עיגהשכ ול הרקי דחוימ והשמש בושחל יסנא הלוכי ךיא ,בוט ."ןייוו" םשב רזומ תיבב הבשייתה ותחפשמש הרק ךכ לבא .ולש בוציעה היה ןפוד אצוי ךכ לכ ,םייניבה ימימ אב אוהש הארנ ,םירח .הלחה רבכ רפסה תיבב הדובעה תורמל ,שוכרל ןמז היה אל Ency לש םירבח .סרבמיט יילוא תא שגפ אוה רועישה ירחא דחא םוי לבא .רזומה םיקחשה דרוג לע הברה עדי ןכלו ,בר ןמז תיב ותואב ררוגתה ,רר .תיבה גגל תחתמ םישחרתמש ןירותסמה רקח לש ויתואקתפרה ךותל שדח רבח .הזה םוקמל םירושקה םינשי תודוס ףושחל תויעב רתוי הברה רותפל ולכוי .המכח ןילרס לש ליג ותואב התיה אלש ,ילוא ותוחא תא הריכה יסנא םג 1 .המצוע בר רזייל קשנב השומח תיטובור הנויב ךישמהל תונמדזה םהל התיה .חורבל אלא הרירב התיה אל םינבלו ,םינכוסמ םילגרמ תרחא םעפבו ,יאוו .ונלש םיקחשמה לע רתוי רפסי ןייוו ,םיריעצה תואקתפרהל לפנ הממ ןטק

.םלעיהל ולחה םינוש םירבד ןכש ,תיבב הליחתה בנגה לש םיאפרה חור יכ .ןילרסו ,ילוא ,יסנא ידי לע הרקמה תא םורפל טלחוה ,יעבט ןפואב .שלבל השק ךרד תמייק ,ררבתמ ובש עגרל דע לבא ,םיריידה דחא לש דמחמה .קחשמה ךסמל תחתמ תטלקב םיעיפומה םיטירפה לכ תא אוצמל םירומא םתא 1 .תונומתה ןיב טוונל דואמ לק ,תילגנאב םימותח םהש תורמל .םיבקוע רובע בושח ךכ לכ אוהש ,יתוזחה ןורכיזה תא קזחל רוזעל Wayne .תיבב םילחנתמה תא םיראתמה ,םידחוימה םיסיטרכל עייסי הז .דחא לכ ןנשו הנפמ ,אוצמל םיכירצ םה לבא ,גוז שי םיסיטרכ .ףסונ קחשמב ףתתשהל קיספי אוה ,אצמיי דמצהש עגרב .תונומת ןתוא לכ תא אוצמל איה הרטמה .רדהנ תויורשפא המכ ונל שי יכ ,לכה םיבהוא םילזאפ
.היצמינא תרדס לש הלילעה תא ריכמ התא בוט המכ ןיבהל ךל רוזעי ןייו .הלילעה לש עדיל תעגונ הלאש לכ ובש ,ןחבמ רובעל ךירצ התא הז ליבשב ?ןייו תיירפסל הסינכה הפיא וא "ץנטס" ארקנ רדח הזיא ,ואצמנש זגה תו .ךישמהל לכות ןיידע ,תאז םע ,המודא הרואת םע עבצב היהי הז ,הנוכנה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more