סימניות

משחק גתמה לע ץוחלל באינטרנט

                                  Flip the switch קחשמ

גתמה לע ץוחלל (Flip the switch):

.ןבל סוס לע ךיסנ - םעישומל יביספ ןפואב תוכחמו הפיטחה ירחא תובשוי תוכיסנה לכ אל .יבשה ןמ המצע תא ררחשל הטילחה איה ,סנל תוכחל ךלוה אל גתמה תא ףיעהל קחשמב ונלש .ולש הריטל ותוא סינכהו הרענה תא ףטח ערה ףשכמה .םירוחשה ויניינע תא רוציל ידכ בוש קניז אוהו ,ריסאה תא לענ לבנה .הל רוזעתו ,ותעושיל וב שמתשהל הצור רעצמה ריסאה ,ותורדעיה .םילוענמה תא חותפל ידכ תוחתפמה תא אוצמל ,תונורדסמה תאו םירדחה לכ תא רובעל ךרוצ .םייופצ יתלב םילושכמ לע רבגתהל ידכ םהב שמתשהלו םיטירפ ףוסיא .תומיענ אל תועתפה האלמ תעשורמה הריטה
" "