סימניות

משחק פופ תוריפ באינטרנט

                                  Fruit Pop קחשמ

פופ תוריפ (Fruit Pop):

.פופ פופ קחשמב הלש םיצירעמל הכחמ' גנרוא יעטמ .תחא תבב םירגבתמש תוריפ לש םירחא םיגוס המכו יוויק ירפב םיעוטנ ,רדה ירפ םע דחי .ןוזמ ןסחמב ןסחואמ תויהל ידכ חלשנו ץע תואספוק ידי לע םירדוסמ תויהל םיכירצ םה , .תיאמצע דובעל ליחתהל ,םירזוע ךל ןיא זאמ .תפסכה ךותל ורבעי םה זאו קצומ רורב וק עוציב ,עבצ םיזופתו הרוצב ותוא רחב .םיוסמ םוכסמ קר וק רייצל לוכי התא יכ רוכז
" "