סימניות

משחק הפק קור םילדבהה םוקמב באינטרנט

                                  Spot the differences Rock Cafe קחשמ

הפק קור םילדבהה םוקמב (Spot the differences Rock Cafe):

.הפק קור םילדבהה טופס קחשמב הנורחאה האמה רבעוה ןמזב העיסנ .ףיטח לבקל ידכ ךרדה דצב ןושארה הפקה תיב דיל רוצעל טילחמו הנידמה לש םימוצעה םיב .דסממהמ האבש הקיסומה תא םיעמושו הינחה שרגמב םירצוע םתא .קור הפק תיבב ףיכ ןמז הכחמ התאש הארנ .לופכ קתוע לביקש רחאל ,הזב יוטיב ידיל אב לכהו תיקנע הארמ םש והשימ וליאכ ,לצפתמ .םימוד םניא םיאצחהש תנבה רתוי בורק טבמב .ילמרונ בצמל רוזחי םלועה ,לאמש דצב םילדבהה תא ןמסלו אצומ התא םא
" "