סימניות

משחק לבחה תא ךותחל באינטרנט

                                  Slash The Rope קחשמ

לבחה תא ךותחל (Slash The Rope):

.היילתב גרוהל ואצוה םיבר םישנא ,םדק ימיב .עשפמ םיפח םישנא ויה םימעפל .הלאכ םישנא ןאכ םייח ליצהל הסננ לבחה שאלס קחשמב םויה .לבחה לע אל הילע דנדנתמ םדאו םודרג הארת ךסמה לע התאש ינפל .םינוש םיצפח הטמלמ .תלטוטמ ומכ דצ לא דצמ דנדנתי ןטקה שיאה .עקרקה לע החטבב תחנ אוהש ךכ ,ונלש רוביגה תליפנ לש לולסמה תא בשחלו ךסמה לע הדיפ .לבחה לע ץחל ןכומ התאש יפכ .ךלש תומדה תא רומשלו ותוא ךותחל התא זא
" "