סימניות

משחק םיריבא יכלמ באינטרנט

                                  Kings and Knights קחשמ

םיריבא יכלמ (Kings and Knights ):

.ויתולילע תליהת לע םירחתמ םירחא םיריבאו תודיחפמ תוצלפמ ,ביואב םימחלנ ץמואב ,םי .ריפח ביבסמש םיבעה תוריקה ,ריעל ןטק רפכמ אוה שיבכ .תונייטצהב יתחלקתהו ,חלצומ ןייפמק רובע למגתל ךלמ אוצמל ולכות ריעב .המישמה לש תחלצומה המלשהה לע יאנת ךופהי ינויגה בשקו הבישח לבא ,תוברח םע ץוצק ת .גנו'גהמ רייטילוס ריבא קחשמ ידי לע םיחירא םוחתב םימאותה תוגוזה ריסהל ךירצ התא .הכולמה יאתב םייתסי עסמהש םושמ ,הכולמה ויתוצלחמ ריבא וניא םחול וידעלבש תורחא ת .םימייקה ינבלמ םיטקייבואהמ רורב ללחל - הרבח שי גנו ללכ .הקיתע לזאפ קחשמ ירותסמ הרובג םייניבה ימיב ףרטצהל יריבאו קחשמ םיכלמה ב ונמצעל .קיפסמ דיחי ןקחש םע העוגר תונלבסו םינקחש המכ קחשל לוכי רשא ,םירומיה גנו תוריהב .האמ יצח אלו ירלופופה לזאפ קחשמ ,השעמל ,סותימ קר הז לבא ,ונלש ןדיעב לבא ךורא ע .תרזחו תרתחמל הדרי ,תודרומו תוילע התווח איה ,קחשמה לש תדלומה - ןיסב .רשוא יללכל תימשר רכומ טרופס אוה גנו וישכע .הניקתה ילדבה המכ םיניסהמ הנוש ינפיה גנו .םיריבאה יכלמ קחשממ תונהיל רבכעה םע ךשמה .ףוסניא דע האנהה תא חותמל אל לבא ,תונומת לש תוגוז אוצמל רהממ התא ךכ ,ןמז תלבגמ
" "