סימניות

משחק הרית תוצצפ באינטרנט

                                  Shoot Bombs קחשמ

הרית תוצצפ (Shoot Bombs ):

.הבאשמ תלועפ חדקא - שדחה לעה ינרדומה קשנה תא תווחל אוב .טושפ יד יכ םא ,ןורשכ תומיוסמ תויונמוימ תשרוד התלהנה .םיבבותסמ םילושכמה לע לבקמ אל ,תוריל ךרוצ שי ,הקידב יאנת תא עצבל ידכ .םירומיהה לש עבצה תא לבקמ התא לבא ,םירעפה ךרד סוטל תוישפוח תויהל תובייח תוצצפ .הלחתהמ לכה ליחתהל ךירצ התאו האצותה תא ספאל הדיחיה תועטה
" "