סימניות

משחק זוורב הרויה באינטרנט

                                  Duck Shooter קחשמ

זוורב הרויה (Duck Shooter ):

.תופפועמ תורטמ רבעל תוריל םכתא םינימזמ ונחנאו ,םיזוורב רובע דיצה תנוע תחיתפ .ךלש קוידהו ןמוימה יולת ראשהו ,בוט םוקמ ,הלועמ קשנ םיקפסמ ונא .הקירז עצב חוורה שקמ לע ,קפואב ףוע תרטמ סופתל ידכ םיצחב שמתשה .עגר לכב שדחמ ליחתהל לוכי התא לבא ,ךל םלשוה דיצה יכ תורמוא וצימחה רופיצ שולש