סימניות

משחק Foxfury באינטרנט

                                  Foxfury קחשמ

Foxfury (Foxfury ):

.קנע תרשרש לוענמ לע הלוענ התיה תלדה לבא ,ולש רוחל סנכיהל הצור תוירטפב .םיקורי םימאונ ןכוד לעמ תולעופש תולוגנרתה תא סופתל ךרוצ שי ,הדלפ תובוצרח תא רו .ףוע ךשמו ץפק םודא דייצ ידכ ןוכנה עגרב רבכעה לע ץחלו ריבעהל ותוא חולשל ךירצ הת
" "