סימניות

משחק 2 טנאה וניד באינטרנט

                                  Dino Hunt 2 קחשמ

2 טנאה וניד (Dino Hunt 2 ):

.םילודגו םיפרוט םילדגב ,ימומרע - הריי ימ תויהל יכ ,הנכסה ינפמ ריהזהלו דוצל םכת .םינוש םינימ לש םירואזונידה - הז לבא ,אלפתת .םהב אלמ ילאוטריו רעיב .ידמ רחואמ היהי רטפל תרחא ,ףרטה תא תוארל ידכ םיצחה תועצמאב העונתה תא ליחתהל .חדקאה תאו ןיכרהל ךירצ אלש ןכתיי היהי הז ,ששואתהל ןמז םהל ןיאו רהמ הצר היחה
" "