סימניות

משחק Ninja Boy באינטרנט

                                  Ninja Boy קחשמ

Ninja Boy (Ninja Boy ):

.ינלטק קר ,הכומנה החימצה תורמל ,ונלש הנטקה ה'גנינה .הקומע תורוב לעמ תוררחסמ תוציפק אשת תומדהש ינפמ ,םיהבגה דחפ ךל ןיא ,תווקל שי .המרה תא םילשהל ידכ הזחה לע שארה תאו תועבטמה תא ףוסאל ,ךרדב שיש ברחה תוצלפמ תא .עגמה ךסמ םא ,עבצאה וא רבכעה םע - לוהינ
" "