סימניות

משחק הציפק ליה קנאה באינטרנט

                                  Hank Hill Jump קחשמ

הציפק ליה קנאה (Hank Hill Jump ):

.זגה הדשל הדובע רוקיבל ךישמה אוהש דע ןיטולחל םיעוגר ויה וייח ,ןאפורפ רכומו Cor .ול רוזעל אל םא תומל לולעו דואמ קומע רוב ךותל תועטב לפנ אוה םש .תולפונ םחפ תויבוק םע תושגנתהמ תוענמיה זג לכמ ףוסיא ,תומרופטלפה לע ץופקל ותוא
" "