סימניות

משחק יל'ג ףוריט באינטרנט

                                  Jelly madness קחשמ

יל'ג ףוריט (Jelly madness ):

.םהלש הזילעה הרבחה ךותל םכתא םינימזמו קחשל תובהוא תוינועבצ יל'ג תוירכוס .ןוסכלאב וא יכנא יקפוא דיל לע עבצה יל'ג ותוא רוביח ,םתוא עצב ,האבה המרב תשגרמ .הריבס המר םילשהל ידכ ץפוק חוכ יווק תוצצפ תא שמתשהל ,רבכעה םע ךשמה
" "