סימניות

משחק שבלתהל תואקתפרה ןמז באינטרנט

                                  Adventure Time Dress Up קחשמ

שבלתהל תואקתפרה ןמז (Adventure Time Dress Up ):

.Marceline ו Bublgum, Pupyrki הכיסנה ,ןיפ רובע תושדחה תושובלתה תא רוחבל ךל ןתו .רבעשל תא סורהל ילבמ תושדחה םינפה תויהל םהל תתלו םידגב ורובע רוחבלו רחבנש ותה Pofantaziruet רתוי בהוא התא ןכדעתמ םירוביג ילואו.
" "