סימניות

משחק Swing רטסאמ באינטרנט

                                  Swing master קחשמ

Swing רטסאמ (Swing master):

.טושפו לק הזש הארנו ,ןפגה דמצנ ,תוזירזב ץופקל ינשהש אוה םהלש ןוימדה ,םילגומ ןז .ךבוסמ רתוי הברה לכה יכ ררבתהו הז תא תוסנל טילחה ונלש רוביגה .םיפינס םייולת תרזעב לגנו'גה ךרד רובעל תוריהמב דומלל ול ורזע Rock the schёlkayte םיצוק ויה אל יכ אדוול ,האבה היילתה ןפג התובישח לע וטבמ תא
" "