סימניות

משחק יטרור באינטרנט

                                  Rorty קחשמ

יטרור (Rorty):

.ללחה תנחתל ךומסב אצמנ רשא ,עודי אל תיללח חלשנ טובור ארקנש יטרור .םינוש םילושכמ לע רבגתהל רזוע ,קוחרמ ותוא להנל .רקוח רוקיבל החוטב הניפסהש אדוול ךילע .טלשה תא ליעפהל ידכ אצמנש ץפח שומיש E ךלהמ - תולועפ יציח - ןצחל.
" "