סימניות

משחק ןלצע ופיה באינטרנט

                                  Lazy Hippo קחשמ

ןלצע ופיה (Lazy Hippo):

.ןוכיתה םיה ףוחל ףוחה לע וישכע אצמנ הזה ןמשה ופיהה .םימ תותשל םוקל הצור אל וליפא אוה ,דואמ ותוא ולצע םימהו שמשה .ותטימ דיל אצמנש ,רוקמהמ תורישי םימה תקפסא תא ליעפהל דציכ ןנכתמ .ותמישמ םע דדומתהל תישארה תינלטבל ורזע .היינבה ינפל ורהזיה ,םכדי גשיהב םיאצמנ רוניצ תונבל ולכות םתיא םי
" "