סימניות

משחק יטילפס באינטרנט

                                  Splitty קחשמ

יטילפס (Splitty):

.ומלועב יאבכ לש ודיקפת תא עצבמש ןטק היזטנפ םלועב יח ןפוד אצוי רו .המלש יוביכ תביטח רצויו ,תשרדנה םירוציה תומכב קלחתהל לגוסמ ונלש .ותוא לצפל ידכ ןוכנה עגרב רוציה לע רבכעה םע ץחל
" "