סימניות

משחק 2 Woes חורף Dibbles באינטרנט

                                  Dibbles 2 Winter Woes קחשמ

2 Woes חורף Dibbles (Dibbles 2 Winter Woes):

.תוליחתמ קר םהיתואקתפרה וישכע ןיימדל היה לוכי אל םהמ דחא ףא לבא ,אופק גלש וכיח .רוזעל ךירצ התא יכ ,םינכוסמ ךכ לכ םה םילושכמה תאו ,ולש שדחה תיבל עיגהל םיכירצ .תוננובתהו ןויגיה םושיי ידי לע םוהתה לע רוגסלו םירודהה תא רשייל ידכ ןמז הסנ
" "