סימניות

משחק הנטק ןרק דח הנא תגוע ןיכהל באינטרנט

                                  Little Anna Unicorn Cake Make קחשמ

הנטק ןרק דח הנא תגוע ןיכהל (Little Anna Unicorn Cake Make):

.הנא הדליה תא רקבל ואובי הירבח םויה .ןרק דח םשב הגוע ןיכהלו םתוא תוצרל הטילחה הדליה .התוא לשבל הל רוזעל ולכות Little Anna Unicorn Cake Make -ב .םכינפלש ךסמה לע עיפוי ונלש הדליה היהת וב חבטמ .ודמעי םינוש חבטמ ילכו ןוזמ ירצומ ובכשי וילעש ןחלוש היהי וינפל .קחשמב הרזע שי .תושעל המ ךל דיגת איה .ןוכתמה יפ לע תומיוסמ תויצרופורפב םתוא םיבברעמו םירצומ חקול התא .רונתב ותוא םיפוא םתא ,קצבה תא םכל שישכ .התוא טשקל ליחתהל ולכות הגועה תפילש רחאל
" "