סימניות

משחק שדח םירוביג ץוליח באינטרנט

                                  Hero Rescue New קחשמ

שדח םירוביג ץוליח (Hero Rescue New):

.הליצא הדילמ יכ םא ,םיינעל םבלו ןדי תא תתל תומיכסמ דימת אל ,תומל .דואמ יליצאו רשעתהל יוכיס ול שי ךא ,יתייסנכ רבכעכ ינע םג אוה Her .הפוטחה הכיסנה תא שפחל ךלוה אוהש איה הדבועה .םיטישכתו בהז לש הרובח שוכרל ולכות לויטה ךלהמבו .סוס לע בוכרלו ברח עינהל קר לוכי אוה יכ ,ךלש חומל קקדזי אוה לבא .ןוכנה רדסב בהזה תוכיס תא ףולשלו ןוכנ לכה בשחל םכילע .קנע עלס םע רואטונימה תא רמסמלו ,םימב תטהולה הבלה תא תובכל שי .השעתו בושחת
" "