סימניות

משחק םסק םיקסיד הדיח באינטרנט

                                  Magic Discs Puzzle קחשמ

םסק םיקסיד הדיח (Magic Discs Puzzle):

.Magic Discs Puzzle קחשמה תא םיגיצמ ונא ,םילזאפ יבבוח לכ רובע .תניינעמ הדיח רותפל הסננ וב .לגעמ הארת ,ךסמה לע עיפותש ינפל .םיקלח רפסמל קלוחי אוה .טורח היהי תומדה ובש רוזא היהי הז קלח לכ .לגעמה לש םינושה םיקלחה תא בבוסל ולכות םהבש הרקבה תוחתפמ תא תוארל ולכות ןימי ד .רפסמ ותואל ףיסות הדומע לכש ךכ ,םיקסידה 3 תא ןגראל איה ךלש הרטמה .תויהל ךירצ רפסמה המ עדוי אל התאש איה היעבה
" "