סימניות

משחק החירב לובניפ באינטרנט

                                  Pinball Breakout קחשמ

החירב לובניפ (Pinball Breakout):

.םינקתומ םינוש קחשמ תונוכמ םהבש םינוש הפק יתבל תכלל בהוא תמאב ק' ג דליה .םהב קחשל בהוא ונלש רוביגה .תודוקנ לש ירשפאה יברמה רפסמה תא לבקי אוה לובניפ קחשמב יכ ןעט אוה ,םירבח םע ומ .ךתיא הזה קחשמב החירב לובניפ רוזענ ונחנא .תונוש תוירטמואיג תורוצ ילעב םיטקייבוא ועיפוי ךסמה תיתחתב ונינפל .םהב םימושר ויהי םירפסמה .םהילע רודכ ליעפהל ךירצ התא הלעמלמ .קחשמה ךותל ותוא קישהלו םיטקייבואה ןמ טשוקיר תא ןובשחב תחקל ,ולש הסיטה לולסמ ת .תודוקנ ךל ןתיי טקייבואה םע עגמ לכ .םהילע עצבל ךילעש תומאתהה רפסמ תא םינייצמ םירפסמה
" "