סימניות

משחק לובניפ תואקתפרה חטש באינטרנט

                                  Space Adventure Pinball קחשמ

לובניפ תואקתפרה חטש (Space Adventure Pinball):

.םינוש רז םיצורימ הילעש ללח תניפס לע רבד לש ופוסב ינאו התא ,לובניפ חטש הקתפרה .םיניינעמ םיקחשמ המכ ןמז םילבמ םה ,ןמז תצק חקול והנשמל דחא בכוכמ הסיטה זאמ .ללחב לובניפ דחוימ קחשמ קחשמ לע קחשלו הרבח םתוא טקלל היהי ונחנא .םינוש םיצפח אלמ קחשמ הדש אוה רישכמה ךותב .תודוקנ לבקמ התא הז רובעו םהילע קפוד אוה ךיא הארת רודכ ירי .םידחוימ םיפונמ תרזעב ותוא קורזל ךירצ התאו תדרל היהי הז ,הגרדהב
" "