סימניות

משחק הלאה םישישה תא םידדרמ באינטרנט

                                  Roll those Sixes קחשמ

הלאה םישישה תא םידדרמ (Roll those Sixes):

.לזמה לע םיכמתסמ תובורק םיתיעל תומצע לש יופצה רורחשה םהבש םיקחשמ .שש לבקל םיצור םלוכו ,תויבוקה תא ךילשי דצ הזיא עדוי ימ .קבדומ רוחש ינמיס השיש םע רכיכל םתוא בוליש ידי לע חצנל ידכ תומצעה לכ תא תושעל .הרוחש תומד תומד איה םיקחשמה שרגמב תישארה תומדה .דחי םתוא רבחל ,םיטקייבוא זיזהל ולכות ,תאז םע .הדימה לע רתי םיזגהל אל ידכ ,םותס יובמל םיעובירה תא טוחסל אל וסנ .זוזל ידכ םיצחב שמתשה .היגטרטסא בשחלו בושחל ,רבעמה ינפל לבא
" "