סימניות

משחק ןמז יל'ג 2020 באינטרנט

                                  2020 Jelly Time קחשמ

ןמז יל'ג 2020 (2020 Jelly Time ):

.עגמ ךסמ ינקתה רובע םיקחשמ לש רוצייב החמתמ רשא ,Softgames ןמז יל'ג תרבחמ 2020 .םילזאפו תודיח רותפל םיכלוה וישכע ונחנא םיבתוכה תנעטל .הטושפ יד איה קחשמה לש תועמשמה .תונוש תוירטמואיג תורוצ לש הרוצב תיתחתב אצמנה ,השורקה לגרה תא םישל םיכירצ ונחנ .םיעבצ ינימ לכב ושעש יפכ .הלאה םיעבצה תא םיאתהל התייה יכ תוכיתח רתוי וא שולש לש הרדסב םתוא םישל ונתרטמ .תודוקנ חיוורנ ונחנא הז ליבשב .םקוממ תויהל לוכי אל רבד םוש ובש םירוזא עיפוי שרגמה לע תפסותב ,הנלדגת תובכרומ .ןובשחב חקלנ המרה ףולח םא תודוקנ םילבקמ רשאכ ,ןכ ומכ .רבכעה תועצמאב קחשמב תולועפה לכ .בשקו ןויגיהה תא חתפל התרטמו ,תילאוטקלטניאה הבישחה דקמתמ אוהש םושמ ,ץחל תחת ךל .רישכמ לכ לע ותוא ןגנל ןתינ ותוא ךפוהש המ ,HTML5 תייגולונכטב בותכ הז .ורובע עיקשי יכ ןמזמ הנהיתו עגמ רישכמ לכ וא דיינ בשחמ ,בשחמב 2020 ןמז יל'ג דרו .טנרטניאב טנרטניאב קחשל לוכי התא הצור התא םא .םושיר רובעל ךירצ אל וליפא התא ,תאז תושעל ידכ .ליחתהלו םינפדפדהמ דחא לכב קחשמה תא חותפל טושפ .יוליבה קחשמה תא הנהת
" "