סימניות

משחק הלעפה םימ"בע באינטרנט

                                  Ufo Run The castle tower קחשמ

הלעפה םימ"בע

Ufo Run The castle tower

.עגמ לש םיליבומה קחשמה יחתפמ דחא ידי לע להונמה Ufo שדח שגרמ קחשמ אוה ונינפל .ועיגה םירזייחה ונלש הטנלפה לע דחא הליל .ןרקס דואמ לבא ,ידמל ןטק היה םעזג .ונלש תכלה בכוכ רקחב םיסוטמ הברה וחלש םה התיחנה דימ .הלאה םיפוצה דחא אוה ונלש רוביגה .דוביאל ךלה ןשיה םייניבה ימימ הריט לש תוסירה ךותל תועטב סט אוה ץראה רודכ ינפ ל .ךלש תישארה הניפסה הרזח חטשה ינפ לא ךרד אוצמל ךירצ אוה וישכע .ךכב ול רוזעל ואוב .ןיינבה לש תונורדסמ לש ךובמב ביתנ ונל שי .הגלפמה ביבס ףועלו םהילא סנכיהל אלש תעדל םיכירצ ונחנא ,תודוכלמ לש בחר ןווגמ םע .לודגו ןטקה תבבס תא ףוסאל םיכירצ ונחנא ,ךרדה ךרואל .ישומיש םיסונוב לש ןווגמ דועו םייפקשמ קפסנ םתניחבמ .האלה ןכו ,חוכ הדש לש גוס ,ינמז חוור לש ןווגמ לבקל לוכי התא םיסונוב רובע .רבכעה םע העיגמ קחשמה לש הטילש .ןיינעמ דנואסו הקיפרג איה הלעפה םימ"בע קחשמ ..דחאכ םירגובמו םידלי רובע ןיינעמ היהיו םיאליגה לכב םינקחש תדעוימ איה .שידא דחא ףא ריאשי אל רכממ קחשמ .ךלש יאנפה תועש תא ריאהל היהי רשא םיקחשמב תונהילו בשחמה וא עגמ ךסמ ,Tablet ןופ .טנרטניאב תורישי קחשל לוכי התא הצור התא םא .תויתרבח תותשרמ ךלש תונובשחה לכ תועצמאב סנכיהל וא ,רתאב םושירה תא םילשהל אוה ת .רתוי ריהמ וא רתוי דוע קחשמה תא חקיי ימ הרוטאינימ ןיב תורחת ליחתהלו קחשמה תא ל .םתוא תוארל םילוכי םינקחשה לכו ךנובשחב וגצוי הלעפהה Ufo יגשיה לכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more