סימניות

משחק ןבא תפוקת באינטרנט

                                  Stone Age קחשמ

ןבא תפוקת

Stone Age

.ןמרח תרבג ןלצע רוחב לבא ,האריה :תודומח תויומד שוגפלו ,ןבאה תפוקת לא םיאבה םיכ .תונורחאה םינשה האמב ונתשה אל החפשמב תויעב ךא ,םינש ינוילימ ינפל הרוק ינב ונלש .תומיהדמה םירוביג לש ויתואקתפרה עוקש ךמצעב הארת .םידליה ירחא שופיחו חא חקפמ ולש יצחהו ,עבטה קוח הזו ,רבעבכ ,ותחפשמ תא סנרפל ךי .טורש אלו וחאב לע בשוי לעבהו ,לוכאל םישקבמו םיכוב םיריעצ םידלי הברה :תוניצרב ס .םישדח תורוע םיצורמ תויהלו שבלתהל החפשמה רשפאי הרישע הקפה ,התוממ לש קצומ רגפ ה .ןבאה ןדיעל ללוכה שיבכל ץוחמ ךותב חוטב וניא אוהו ,רוצעל ילב רהממ אוה ,ונרוביג .םימשב ופע רחא יקנעהו pterodactyls -zavry ו סורואזוגטס ,רואזוטנורב קנעה tyrann .הלאכ םיאנתב דורשלו רדתסהל דואמ השק היה ןכסמ ןושיא ,םייניצר חמוצו יח לדוג םע ת .תועבטמ ףוסיא ,םילושכמ לעמ תוזירזב ץופקל ינעה רוזעל ,םינב ןוטס אצמנ התאש עגרב .תוידוסיב םסרכ תומצע תרדוסמ המירעל ךופהל אלו ,םנטב תויהל אל ידכ ,תוצפוק םג תוב .קשנ תתל קיספהל היהיו הצורמ היהי ףוס ףוס איה ,הבוהאה הנטקה השאה םייפגמ םג ומכ .הלאה תומוקמב םוקמושמ עיפוה רשא ,בהז תועבטמ ףוסאל ,םילודג בשע ילכואו םיפרוט רת .תודחוימ תוזירזו תויונמוימ ךממ שורדי הז לבא ,שגרמו ימניד ,תינועבצ ןבא תפוקת קח .תורעמ שיא ומכ ףיכ דיצ שי ךמצע תא םיש
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more