סימניות

משחק םח טומ ץורמ סקנמפי'צהו ןיוולא באינטרנט

                                  Alvin and the chipmunks hot rod racers קחשמ

םח טומ ץורמ סקנמפי'צהו ןיוולא (Alvin and the chipmunks hot rod racers ):

.המחג לכל תושרהל םילוכי וישכעו םלוע יבחרב תוירלופופל וכז דיחיהו דחא תולוק םע ם .םימיענ יתלב וא םימיענ תועתפה םע דחוימ לולסמ ולביק םהו ץורמב ףתתשהל וצר םה ,הנ .תוריהמ דבאמ התאו דוקירב ומכ ,בבותסהל ליחתת הנוכמה תרחא ,ההובג תוריהמב ףקוע ןמ .םיציח - לוהינ
" "