סימניות

משחק םיזוגא ןגלב באינטרנט

                                  Nut rush קחשמ

םיזוגא ןגלב (Nut rush ):

.יאלמ השוע ןמז לכ ןכלו תועבש רק ףרוח ןמזב חוריא חיטבהל תבייח איה ,ץיקב חונל םי .םימיעט םיזוגא ףוסיא תי'גני'גה הנטקה הדליה לא תכלל ןמז הזו לשב אוה ריצקה .שתכמה ךותל םתוא חלושו ,לשב ירפ ריסחהל ילב ףנעל ףנעמ תצפוקה תוזירזב הרוביגה תר .בוש קחשמה תא ליחתהל אל ידכ ,הציפק וצימחת לא
" "