סימניות

משחק 2 קלח Invidia םיקחשמה םייניבה ימי רטוש באינטרנט

                                  Medieval cop the invidia games part 2 קחשמ

2 קלח Invidia םיקחשמה םייניבה ימי רטוש (Medieval cop the invidia games part 2 ):

.םימי תשולש תורחתב ףתתשהל גיצנ חולשל לכו תוכלממ רפסמ תתחונ הנאמ לע .םינש רשע ךשמב ןיררוע אלל קוספל ןורתיה תא הכזמ הובג סרפב תוכזל תועצה .Rightiya הכלממה ילייח דחוימב ,םיקזח םירחתמ ,םכלמ דובכ לע ןגהל תומדה הרזע .הריזה לש המצועה תא דודמל ידכ ןחבמה תא רובעל ,המישמה תא עצב
" "