סימניות

משחק 3 שמש ןרק באינטרנט

                                  Sunbeams 3 קחשמ

3 שמש ןרק (Sunbeams 3 ):

.קיפסמ םתוא רטלחמ ,ךשוחב תוחשל םיצור אל םה ,שמשה תא ץימחהל םיצור אל םיננע לבא .םירחא עבט תונוסאו םינקירוה לש חכה תועצמאב םיננע ףוסיא יננע ךרד הרסה ,תיבל עיג .סרפכ חרי ןיוול קרז ,םיבכוכה תא םירא .רבכעה םע ךשמה
" "